آگهي مزایده اجاره ساختمان فعلی شهرداری ملکان مرحله اول (نوبت اول – دوم)
شماره: 9894 - 14/ 09 /1398

1398/09/25 :: '487'بازدید ::
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/80 مورخ 1398/05/13 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید.
شهرداري ملكان در نظر دارد به استناد مجوز شماره 80/5 مورخ 13/05/98 شورای اسلامی محترم شهر ، ساختمان فعلی خود را واقع در ملکان ـ خیابان امام (ره) را از طریق مزایده و به مدت یکسال شمسی تمام و بصورت جدول ذیل واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آخرین آگهی بمدت 10روز به واحد مالی مراجعه نمایند.

ردیف

عنوان مزایده

محل اجاره

مبلغ پایه ماهانه مزایده

5% سپرده مزایده

1

اجاره ضلع شرقی ساختمان فعلی شهرداری

ملکان - خیابان امام(ره)

8/000/000 ریال

5/000/000 ریال

2

اجاره ضلع غربی ساختمان فعلی شهرداری

ملکان - خیابان امام(ره)

11/000/000 ریال

6/600/000 ریال