ماده 1 - به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارکها، باغات و‌محلهايي که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بودن اجازه شهرداري ممنوع است. ‌ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.

‌ماده 2 - شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مکلفند طرف مدت يک سال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان‌محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم کنند و اين شناسنامه هر 5 سال يک بار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون مي‌باشد.

‌تبصره - شهرداريها مکلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراه‌ها و پارکها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاک‌کوبي کنند.

‌ماده 3 - مأموران شهرداريها بر حسب مورد مي‌توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسايي درختان با در دست داشتن معرفي‌نامه و نمايندگي‌دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند.

‌ماده 4 - از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اين که شناسنامه موضوع ماده 2 تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر‌با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط.

‌تبصره 1 - اراضي مشجر و اماکن مسکوني و محلهاي کسب و پيشه و تجارت که مساحت آن از پانصد متر مربع تجاوز نکند از شمول اين قانون‌مستثني است. ‌تفکيک قطعات ارضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد متر مربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفکيک شده به هر‌مساحت که باشد بدون تحصيل اجازه
طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

‌تبصره 2 - در پروانه‌هاي ساختماني که بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي‌شود تعداد درختي که در اثر ساختمان‌بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتي که پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به‌ساختمان نشود مرتکب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون
خواهد شد.

‌تبصره 3 - مالکين باغات و محلهايي که به صورت باغ شناخته شوند مکلفند به ازاي درختهايي که اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي‌شود‌به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي که شهرداري تعيين خواهد کرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل‌هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.

‌تبصره 4 - کاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پارکهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي‌باشد.

‌ماده 5 - ضوابط مربوط به خزانه و جابجا کردن - جانشين ساختن و قطع درختان که ملازمه با بهره‌برداري از نهالستانها، قلمستانها و باغات و موارد‌ديگر دارد به موجب آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

‌ماده 6 - هر کس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتکب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به‌حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع و محيط سن درخت و موقعيت آن از يک هزار ريال تا يکصد هزار ريال محکوم خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - در صورتي که قطع درخت از طرف مالکين به نحوي باشد که باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفکيک و خانه‌سازي استفاده‌کند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي‌شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي‌رسد.

‌تبصره 2 - مجازاتهاي مذکور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احکام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

‌ماده 7 - گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون که قبلاً با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده‌اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري‌ است.

‌ماده 8 - هر کس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذکور در اين قانون را به خلاف حقيقت به کسي نسبت دهد و يا‌گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محکوم مي‌شود مگر اين که در قوانين جزايي مجازات شديدتري پيش‌بيني شده باشد که‌در اين صورت به مجازات اشد محکوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده 6 در اين مورد نيز لازم‌الرعايه است.