مشخصات فردی  

منصورنام
سیفینام خانوادگی
فوق لیسانسمدرک تحصیلی
تربیت بدنیرشته تحصیلی
مسئول دفتر شهردارعنوان شغلی