اکبر شمایلی

مشخصات فردی  

اکبرنام
شمایلینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
رئیس اداره مالیعنوان شغلیمحمد حسین آخش

مشخصات فردی  

محمد حسیننام
آخشنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
کارشناس مالیعنوان شغلیصالح قاسمعلیزاده

مشخصات فردی  

صالحنام
قاسمعلیزادهنام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
مدیریترشته تحصیلی
کارشناس حقوق و دستمزدعنوان شغلیبهمن رشیدیان

مشخصات فردی  

بهمننام
رشیدیاننام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
حسابرس داخلیعنوان شغلییعقوب هاشم پور

مشخصات فردی  

یعقوبنام
هاشم پورنام خانوادگی
فوق دیپلممدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
کارپردازعنوان شغلیرضا ناصری

مشخصات فردی  

رضانام
ناصرینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
انباردارعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری