کاظم شمایلی

مشخصات فردی  

کاظمنام
شمایلینام خانوادگی
دیپلممدرک تحصیلی
-رشته تحصیلی
مسئول نوسازیعنوان شغلیرجب شاهدی

مشخصات فردی  

رجبنام
شاهدینام خانوادگی
لیسانسمدرک تحصیلی
حسابداریرشته تحصیلی
کارشناس نوسازیعنوان شغلیآدرس : ابتدای بلوار شمالی

تلفن : 37840326,37844078,37844474,37840379-041

فکس : 37842843-041

پست الکترونیک : Admin@malekan.ir

تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری ملکان میباشد.

طراحی سایت و اجرا : مرتضی طهوری